• 09151534240
 • 05142627712
 • ایران - خراسان رضوی - نیشابور

بیمه مسئولیت شرکتهای حمل و نقل بین المللی کالا از طریق جاده ( CMR) معرفی رشته :

عبارت است از بیمه مسئولیت بیمه گذار ، درمقابل صاحبان کالا و یا ذوی الحقوق دیگر طبق مقررات کنوانسیون ((CMR )) در رابطه با راهنامه های (way Bill) حمل ونقل بین المللی کالا از طریق جاده که توسط بیمه گذار صادر می شود .))

پوشش های قرارداد :

پوشش قرارداد CMR تابع کنوانسیون CMR می باشد

تعرفه ها و روش محاسبه حق بیمه:
قوانین و شرایط بیمه نامه:

1. قوانین و شرایط قرارداد :

-تعریف سند حمل (راهنامه ) یا way Bill صادره به موجب CMR :

راهنامه CMR سندی است که درمسیر حمل با کامیون مورد استفاده قرار می گیرد و مخصوص حمل جاده ای می باشد و دلیل انعقاد قرارداد حمل ، پذیرش شرایط قرارداد و رسید دریافت محموله توسط حمل کننده (کریر ) خواهد بود و سند مزبور تحت مقررات کنوانسیون بین المللی حمل ونقل جاده ای کالا یا مقررات بین المللی حمل کالا از طریق جاده صادر می گردد و حدود مسئولیت های متصدیان حمل جاده ای را مشخص می نماید . این سند غیر قابل انتقال بوده و به منزله رسید کالا تلقی می گردد و بایستی مورد تایید سازمان حمل و نقل پایانه های کشورباشد .

-تعریف SDR (Special Drawing Right) حق برداشت مخصوص :

درحقیقت سبدی از چند ارز عمده (دلارآمریکا ، یورو، فرانک سوئیس ، پوند انگلیس ، ین ژاپن ، یوان چین ، کرون سوئد ، کرون نروژ ، درهم امارات) است که وزن هر ارز دراین سبد ، توسط صندوق بین المللی پول تعیین می شودوارزش هر SDR مانند سایر ارزها از بانک مرکزی استعلام می گردد .

-تعریف گروپاژ (Grou Page):

به معنای گروه گروه می باشد و درCMR ، محمولات حمل شده جهت گروهی از صاحبان کالا تعریف شده است که دریک وسیله نقلیه حمل می شوند ولیکن باراهنامه های صادره مختلف برای هریک از صاحبین کالا که گروپاژ یکی از خدماتی است که از سال های اخیر به وسیله فورواردر انجام می گیرد و با به وجود آمدن کانتینر اهمیت بیشتری پیدا کرده است. فورواردر با جمع آوری کالای خرده بار رسیدی جهت صاحبان کالا صادر نموده و خود به عنوان مالک کل کالا محسوب می گردد و حمل کننده فقط یک بارنامه اصلی برای فورواردر صادر می کند .

-تعریف کریر (Carrier) :

حمل کننده یا متصدی حمل که درقوانین گوناگون کشور از آن نام برده شده است شخصی است حقوقی که حمل و نقل فیزیکی کالا را به عهده می گیرد بعنوان مثال شرکتهای هواپیمایی ، کشتیرانی ، حمل ونقل جاده ای و راه آهن از جمله این دسته موسسات می باشند .

- تعریف فورواردر(Forwarder) :

فورواردر شخصی است که حمل را طراحی نموده و از طرف خود یا از طرف شخص دیگری به عنوان اصل نه به عنوان نماینده (حمل کننده یا صاحب کالا ) قرارداد حمل را با قبول مسئولیت به انجام می رساند . فورواردربارنامه خودرا صادر نموده و مسئولیت حمل را از مبداء تا مقصد به عهده می گیردو به موجب بارنامه مزبور مسئول است .

2. آغاز و پایان تعهد بیمه گردر قرارداد :

تعهد بیمه گر در مورد هر راهنامه از تاریخ تحویل گرفتن کالا توسط بیمه گذار و یا نماینده وی آغاز می شود وبا تحویل آن به گیرنده کالا یا انبار گمرک مقصد پایان می پذیرد و راهنامه هایی که در طول اعتبار قرار داد صادر شوند ولی تاریخ تحویل کالای موضوع آنها بعد از انقضاء قرارداد باشد نیز تحت پوشش می باشند .

3. استثنائات قرارداد :

خسارات ناشی از مواردی که در کنوانسیون CMR و مقاوله نامه مربوطه بیمه گر تعهدی ندارد و خسارات ناشی از عمد و سوءنیت بیمه گذار ، انرژی هسته ای و یا رادیو اکتیو ، جنگ ، شورش ، بلوا ، اعتصاب خرابکاری ، ضبط و یا مصادره کالا ، فلزات گرانبها ، سنگهای قیمتی ، پول و اسکناس و آثار هنری و تابلوهای نقاشی و مجسمه ها ، در مورد خسارات ناشی از فلزات گرانبها ، سنگهای قیمتی، پول و اسکناس و آثار هنری و تابلوی نقاشی و مجسمه ها بیمه گذار می تواند قبل از حمل موافقت بیمه گر را جلب نماید .

مدارک لازم جهت صدور بیمه نامه:

 • اخذ درخواست کتبی بیمه گذار یا نماینده وی مبنی بر صدور قرارداد .
 • اخذ تصویر پروانه فعالیت معتبر و روزنامه رسمی (ثبت شرکت و تغییرات ) بیمه گذار .
 • استعلام از طریق سازمان پایانه ها و یا انجمن های حمل ونقل بین المللی مبنی بر اصالت مدارک دریافتی مورد الاشاره در بندهای مذکور .
 • استعلام از بیمه گر قبلی بیمه گذار مبنی بر خسارت و بدهی بیمه گذار و علت قطع همکاری با بیمه گر قبلی .
 • استعلام مبادی و مقاصد و نوع محموله و نوع وسیله حمل و تناژ محموله و ارزش دلاری محموله از بیمه گزار توسط تکمیل فرم پیشنهاد صدور قرارداد CMR توسط بیمه گزار که به پیوست می باشد .

فرآیند صدور بیمه نامه :

قراردادهای مسئولیت متصدیان حمل و نقل بین المللی صرفاً جهت شرکتهای حمل و نقل دارای مجوز از پایانه های حمل و نقل که طبق مقررات کنوانسیون (CMR) می باشند صادر می گردد و لازمه انعقاد قرارداد داشتن پروانه فعالیت از سازمان حمل و نقل می باشد ضمن آنکه انعقاد قرارداد منحصراً توسط اداره صدور قراردادهای مسئولیت متصدیان حمل و نقل و سرپرستی ها و شعب بیمه آسیا انجام می گیرد و نمایندگی های دارای مجوز صدور مجاز به انعقاد قرارداد نمی باشند. پس از تهیه قرارداد( درسه نسخه )و مهر و امضاء آن توسط بیمه گذار و بیمه گر ( واحد صادر کننده ) یک نسخه از آن توسط همان واحد ضبط ، یک نسخه به مدیریت امورمالی ارسال ونسخه دیگر تحویل بیمه گذار می گردد . قرارداد صادره توسط شخص یااشخاصی که درروزنامه رسمی به عنوان صاحبان امضاء تعهد آور تعیین گردیده امضاء شده وممهور به مهربیمه گذار گردد وسپرده قرارداد باتوجه به مبلغ واسناد (چک ) مندرج درقرارداد دریافت گردد و بیمه گذار می بایست بلافاصله پس از صدور اولین راهنامه ، شماره راهنامه ها را جهت الصاق هولگرام ومهر بیمه گر به اداره فروش مسئولیت متصدیان حمل ارائه نماید و بیمه گر ظرف مهلت مقرر در قرارداد که معمولاٌ به صورت هفتگی یا 10 روزه یا 000 می باشد صورت ریز مشخصات محمولات حمل شده و حق بیمه را ازبیمه گذار اخذ وپس از مطابقت شماره راهنامه های مندرج در صورت ریز با شماره راهنامه های هولگرام دار ، شماره راهنامه های جاافتاده را مشخص ودرصورتی که سایر موارد ازجمله وصول حق بیمه و000 با مفاد قرارداد مطابقت داشته باشد اقدام به صدور الحاقیه نماید . بدیهی است درصورت بروز خسارت ومغایرت بین زمان صدوربیمه نامه بازمان تعیین شده درقرارداد ، عواقب آن برعهده بیمه گذار و واحد صدور می باشد . یک نسخه ازپیش نویس الحاقیه به انضمام فیش واریزی به حسابداری تحویل وپس ازاخذ تاییدیه چاپ نهائی الحاقیه انجام شود .

اقدامات لازم در زمان وقوع خسارت مسئولیت حمل و نقل بین المللی CMR :

بیمه گذار محترم ( شرکت حمل و نقل بین المللی ) می بایست به محض اطلاع از وقوع خسارت و آسیب دیدگی محموله و در اولين فرصت مراتب را کتبا" به این شرکت اعلام فرمایند . همچنین ضمن هماهنگی ، دراسرع وقت اقدامات لازم را به منظور نجات محموله و جلوگیری از تشدید خسارت به عمل آورند .

مدارک لازم جهت اعلام و دریافت خسارت :

مدارک مورد نیاز جهت بررسی خسارت مسئولیت حمل و نقل بین المللی CMR

 1. اعلام خسارت كتبي بيمه گذار با ذكر مشخصات كامل صاحب كالا جهت دريافت خسارت
 2. ادعای خسارت كتبي صاحب كالا از شركت حمل ونقل
 3. اصل راهنامه ( ممهوربه مهر و امضاءگیرنده کالا به انضمام ترجمه رسمی آن )
 4. اصل گزارش ها و صورتجلسه های تنظیمی مقامات انتظامی محل حادثه به انضمام کروکی و ترجمه رسمی آنها
 5. تصویر مدارک حمل ترانزیتی شامل : اظهارنامه و صورت وضعیت گمرکی محموله در مبداء فاکتور ، لیست بسته بندی ، پشت وروی پروانه گمرکی ،بیمه نامه و پروانه تردد وسیله حمل
 6. اصل صورتمجلس گمرکی با مهر شرکت حمل و نقل و ترجمه رسمی آن
 7. برگ باسكول اوليه و ثانويه پرو خالي ( درخصوص محمولاتیکه وزن محموله درارزیابی خسارت مؤثر می باشد . )
 8. اصل گزارش بازدید کارشناس لویدز و یا سایر شرکت های معتبر بین المللی بانضمام ترجمه رسمی آن ( درصورتیکه وقوع خسارت در خارج از مرز های کشور باشد . )
 9. تصاویر ( عکس ها و فیلم ها ) تنظیمی از محموله و کامیون

سایر مدارک مورد نیاز بنا به مورد و به تشخیص اداره خسارت می باشد .

فرآیند دریافت خسارت :

پس از دریافت مدارک مورد نیاز و تكميل پرونده ( احراز تعهد ، تعیین خسارت وارده و مطابقتهای لازم طبق شرایط قرارداد فی مابین و کنوانسیون CMR ) خسارت دراسرع وقت دروجه ذینفع طبق ضوابط و شرایط قرارداد محاسبه و ضمن هماهنگی با ذینفع مربوطه و با اخذ رسید به ایشان پرداخت می گردد .

سایر توضیحات :

شماره تلفن های مورد نیاز :

 • شماره تلفن اداره خسارت مسئولیت مؤسسات حمل و نقل : 88915207
 • شماره دورنویس اداره خسارت مسئولیت مؤسسات حمل و نقل : 88805965
 • شماره تلفن اداره کارشناسی بیمه های باربری ( بازدید ) : 88807811
 • شماره دورنویس اداره کارشناسی بیمه های باربری : 88915092