• 09151534240
 • 05142627712
 • ایران - خراسان رضوی - نیشابور

در بیمه نامه بدنه ، وسایل نقلیه بیمه شده در مقابل خطرات اصلی سرقت ، صاعقه ، آتش سوزی ، انفجار و تصادف تحت پوشش قرار گرفته و خسارت های جزئی و کلی وارد شده ناشی از خطرات اصلی به وسیله نقلیه بیمه شده اعم از دستمزد ، تعمیرات و ارزش لوازم در صورتی که وسیله نقلیه به ارزش معاملاتی بازار بیمه شده باشد به قیمت روز حادثه پرداخت می شود .

علاوه بر پوشش های فوق ، می توان با پرداخت حق بیمه اضافی انواع خودرو را در مقابل خسارت های زیر بیمه نمود :
1- پوشش سرقت قطعات وسايل نقليه سواري با مورد استفاده غير عمومي و غير كرايه :
قطعات اصلي و لوازم منصوبه بيمه شده بدون سرقت وسيله نقليه با پرداخت حق بيمه اضافي تحت پوشش سرقت قطعات قرار مي گيرد .

 • بيمه گذار موظف است گزارش مقامات انتظامي مبني بر چگونگي وقوع حادثه را ارائه نمايد .
 • تعهد بيمه گر در مورد سرقت قطعات اصلي و وسايل اضافي منصوبه محدود به 5 درصد ارزش وسيله نقليه و حداكثر تا 000ر000ر50 ريال در طول سال بيمه اي مي باشد .
 • بيمه گذار موظف است گزارش مقامات انتظامي مبني بر چگونگي وقوع حادثه را ارائه نمايد .
 • تعهد بيمه گر براي سرقت هر يك از وسايل اضافي منصوبه با پرداخت خسارت مربوطه خاتمه مي يابد و درخواست پوشش مجدد منوط به موافقت بيمه گر و پس از بازديد اوليه مجدد و دريافت حق بيمه متعلقه امكان پذير مي باشد .
 • فرانشيز اين پوشش 20 % مبلغ خسارت مي باشد .

2- پوشش هزينه اياب و ذهاب جهت خودرو هاي سواري :
در صورت عدم امكان استفاده از وسيله نقليه بيمه شده ناشي از خطرات اصلي موضوع بيمه ( به استثناء سرقت ) باشد با پرداخت حق بيمه اضافي ، روزانه مبلغ مشخصي براي مدت معين به بيمه گذار پرداخت مي شود .
حداكثر هزينه اياب و ذهاب قابل پرداخت جهت خودرو هاي سواري تحت اين پوشش اضافي ، روزانه معادل 000ر50 ريال خواهد بود و مدت آن از 30 روز در سال بيمه اي پس از كسر دو روز در هر حادثه به عنوان فرانشيز تجاوز نخواهد كرد .

3- پوشش هزينه توقف جهت خودرو هاي باركش و اتوكار :
اين پوشش با پرداخت حق بيمه اضافي جهت جبران زيانهاي ناشي از عدم استفاده از وسيله نقليه بيمه شده در زمانيكه از محل يكي از خسارتهاي مشمول تعهد بيمه گر دچار آسيب شده و غير قابل استفاده باشد مطابق شرايط زير ارائه مي گردد .

 • هزينه توقف باركش

  - با ظرفيت بار پذيري حداكثر دو تن ، روزانه معادل يك صد هزار ريال وحداكثر سي روز با كسر دو روز فرانشيز .
  - با ظرفيت بار پذيري حداكثرپنج تن ، روزانه معادل يكصد و بيست هزار ريال وحداكثرچهل وپنج روزبا كسر سه روز فرانشيز
  - با ظرفيت بار پذيري بيش از پنج تن حداكثر تا ده تن ، روزانه معادل دويست و پنجاه هزار ريال وحداكثرچهل وپنج روزبا كسر سه روز فرانشيز
  - با ظرفيت بار پذيري بيش از ده تن ( كاميون و تريلر ) ، روزانه معادل دويست و پنجاه هزار ريال وحداكثر چهل وپنج روزبا كسر سه روز فرانشيز

 • هزينه توقف اتوكار

  - با ظرفيت سرنشين حداكثر بيست وشش نفر ، روزانه معادل يكصد و بيست هزار ريال وحداكثرچهل وپنج روز با كسر سه روز فرانشيز
  - با ظرفيت سرنشين بيش از بيست وشش نفر ، روزانه معادل دويست و پنجاه هزار ريال وحداكثرچهل وپنج روزبا كسر سه روز فرانشيز

 • پوشش نوسانات قيمت

  جهت انواع وسائل نقليه (به استثنائ موتورسيكلت ) با پرداخت حق بيمه اضافي امكان ارائه پوشش اضافي نوسانات قيمت حداكثر تا سقف 20 % مازاد بر سرمايه بيمه شده وجود دارد . مشروط بر آنکه مورد بیمه در زمان صدور بیمه نامه به قیمت واقعی و ارزش روز بیمه گردد . در غیر این صورت در زمان رسیدگی به خسارت ، مبلغ خسارت به نسبت سرمایه بیمه شده به قیمت واقعی روز بازار در زمان صدور بیمه نامه مشمول اعمال قاعده نسبی سرمایه ( ماده 10 قانون بیمه ) می گردد .

4- پوشش بلاياي طبيعي :
از طريق اين پوشش اضافي مي توان خسارت ناشي از خطرات طبيعي از قبيل سيل و زلزله را تحت پوشش قرارداد.

5- پوشش ناشي از اسيد پاشي و مواد شيميائي :
اين پوشش با پرداخت حق بيمه اضافي وسيله نقليه بيمه شده در مقابل خسارتهاي ناشي از اسيد و مواد شيميائي امكان پذير مي باشد .

6- پوشش حذف استهلاك :
اين پوشش با پرداخت حق بيمه اضافي جهت خودروهاي سواري كه داراي تخفيف عدم خسارت 45% به بالا هستند امكان پذير مي باشد.
اين پوشش شامل استهلاك مربوط به باطري و لاستيكها نمي باشد .

7- حذف فرانشيز :
اين پوشش با پرداخت حق بيمه اضافي جهت خودروهاي سواري كه داراي تخفيف عدم خسارت 45% به بالا هستند امكان پذير مي باشد.
اين پوشش فقط شامل خطرات اصلي بجز سرقت كلي ، سرقت جزئي و خسارت كلي مي باشد.
اين پوشش شامل خسارت ناشي از پوشش هاي اضافي بيمه نامه بدنه و فرانشيز گواهينامه نمي باشد.

8- پوشش شكست شيشه به تنهائي :
در اين پوشش با پرداخت حق بيمه اضافي ، وسيله نقليه بيمه شده به استثناء موتورسيكلت در مقابل خسارت شكست شيشه به تنهائي و بدون برخورد شيئي خارجي و به عللي غير از خطرات اصلي تحت پوشش قرار مي گيرد .

9- پوشش ترانزيت :
از طريق اين پوشش و با پرداخت حق بيمه اضافي ، وسيله نقليه در خارج از مرزهاي جغرافيايي ايران در صورت وقوع خسارت ناشي از خطرات بيمه شده تحت پوشش قرار مي گيرد.
اين پوشش شامل سرقت كلي و سرقت قطعات در خارج از مرزهاي ايران نمي باشد .

10- بیمه حوادث شخصی :
با بیمه حوادث شخصی منضم به بیمه نامه بدنه ، بیمه گذار در تمام مدت 24 ساعت شبانه روز و در تمام نقاط جهان و خارج از وسیله نقلیه و نیز راننده در زمان وقوع حادثه از طریق وسیله نقلیه بیمه شده ، تحت پوشش این بیمه نامه قرار می گیرد .

مدارک لازم جهت صدور بیمه نامه بدنه :
1- اصل سوابق بیمه نامه قبلی
2- اصل سند وسیله نقلیه
3- اصل کارت شهربانی وسیله نقلیه
4- اصل کارت ملی دارنده وسیله نقلیه
5- حضور وسیله نقلیه موضوع بیمه جهت انجام بازدید اولیه ( در صورتی که وسیله نقلیه دارای بیمه نامه بدنه معتبر نزد شرکت بیمه آسیا می باشد و دارنده آن درخواست افزایش سرمایه و یا اضافه نمودن پوشش بیمه ای دیگر را نداشته باشد نیازی به وسیله نقلیه و بازدید توسط کارشناس نمی باشد )
6- تکمیل فرم پرسشنامه ( فرم پیشنهاد ) و تائید و امضاء آن توسط متقاضی و یا نماینده قانونی آن
 
فرآیند صدور بیمه نامه بدنه  :
1- تکمیل فرم پرسشنامه توسط بیمه گذار /  مالک /  نماینده قانونی
2- تحویل فرم پرسشنامه تکمیل شده به همراه سوابق و کارت شناسایی وسیله نقلیه و شماره ملی دارنده وسیله نقلیه به بخش صدور
3- انجام استعلام مبنی بر کنترل سوابق صدور و خسارت توسط کارشناس صدور
4- بازدید از وسیله نقلیه ( در صورت نداشتن سابقه بیمه ای نزد شرکت بیمه آسیا و یا افزایش سرمایه و یا  اضافه نمودن پوششهای بیمه ای دیگر  )
5- ثبت اطلاعات در سیستم و صدور بیمه نامه طبق درخواست بیمه گذار
6- پرداخت حق بیمه از سوی بیمه گذار
7- دریافت بیمه نامه صادره مهر و امضاء شده

نرخ تخفیف عدم خسارت 
در صورت عدم دریافت خسارت از محل بیمه نامه بدنه در طی دوره اعتبار و عدم تغییر نام بیمه گذار در زمان تمدید بیمه نامه حق بیمه بیمه نامه بدنه طبق جدول ذیل مشمول تخفیف عدم خسارت می گردد . 
سال بیمه ای درصد تخفیفات
سال دوم بیمه ای 25  درصد
سال سوم بیمه ای 35  درصد
سال چهارم بیمه ای 45 درصد
سال پنجم بیمه ای و به بالا 60  درصد
- در صورتی که خسارت دارای مقصر  حادثه باشد و امکان بازیافت خسارت نیز وجود داشته باشد زمان تمدید بیمه نامه به نام بیمه گذار بیمه نامه بدنه مشمول تخفیف عدم خسارت می گردد . 
 
- در صورت پرداخت حق بیمه بیمه نامه بدنه ، به صورت نقد علاوه بر تخفیفات متعلقه ، حق بیمه مشمول ده درصد تخفیف نقدی نیز می گردد . 
- در صورتی که وسیله نقلیه صفر کیلومتر باشد مشمول تخفیف صفر کیلومتر نیز  می گردد .
 
اقدامات لازم در زمان وقوع خسارت بدنه : 
الف – در صورتیکه شما در حادثه مقصر باشید با تهیه گزارش مقامات انتظامی به همراه وسیله نقلیه ، بیمه نامه بدنه ، مدارک مالکیت خودرو ، گواهینامه و کارت ملی جهت دریافت خسارت به شرکت بیمه مراجعه فرمائید 
ب – در صورتیکه شما در حادثه مقصر نباشید ضمن تهیه گزارش مقامات انتظامی به هیچ عنوان به مقصر حادثه رضایت داده نشود . 
ج – در صورت سرقت جزئی و کلی مورد بیمه ، بلافاصله مراتب با ذکر شماره بیمه نامه  شماره خودرو به مقامات انتظامی اطلاع و گزارش تهیه گردد . 
د – در مواردی که مقصر حادثه از محل متواری می گردد ، در صورت مشاهده نوع وسیله نقلیه ، رنگ و شماره انتظامی ان را را یادداشت و با مراجعه به مقامات انتظامی در خصوص شکایت اقدام فرمائید . 
 
مدارک لازم جهت اعلام و دریافت خسارت بدنه :
1- اصل و تصویر بیمه نامه بدنه وسیله نقلیه به همراه الحاقیه های صادره احتمالی 
2- اصل و تصویر بیمه نامه شخص ثالث وسیله نقلیه 
3- ارائه گزارش مقامات انتظامی ( کروکی )
4- اصل و تصویر گواهینامه راننده 
5- اصل و تصویر کارت ملی بیمه گذار و راننده 
6- اصل و تصویر شناسنامه مالکیت خودرو و بنچاق 
7- اصل فاکتور هزینه های حمل و نجات وسیله نقلیه در صورت غیر قابل حرکت بودن 
8- اصل فاکتور رسمی لوازم – داغی قطعات تعویضی با نظر کارشناس ارزیاب و رویت سلامت وسیله نقلیه 
 
فرایند دریافت خسارت بدنه :
1- مراجعه بیمه گذار / مالک / نماینده قانونی به بخش پذیرش جهت اعلام خسارت و تشکیل پرونده 
2- مراجعه به بخش ارزیابی خسارت به همراه پرونده مربوطه جهت برآورد خسارت 
3- مراجعه به بخش پذیرش جهت اقدامات بعدی و دریافت رسید مربوطه 
4- اقدام جهت انجام تعمیرات خودرو توسط بیمه گذار
5- دریافت پرونده از بایگانی و مراجعه به بخش کارشناسی خسارت جهت رویت سلامت وسیله نقلیه و ارائه فاکتور و داغی لوازم در صورت نیاز 
6- مراجعه به بخش محاسبه خسارت جهت تعیین مبلغ نهایی خسارت قابل پرداخت 
7- مراجعه به بخش صدور چک و دریافت خسارت 

مدارک لازم جهت صدور بیمه نامه شخص ثالث و حوادث راننده : 
1- اصل سوابق بیمه نامه قبلی
2- اصل سند وسیله نقلیه
3- اصل کارت شهربانی وسیله نقلیه
4- اصل کارت ملی دارنده وسیله نقلیه
5- تکمیل فرم پرسشنامه ( فرم پیشنهاد ) و تائید و امضاء آن توسط متقاضی و یا نماینده قانونی آن
فرایند صدور بیمه نامه شخص ثالث و حوادث راننده :
1- تکمیل فرم پرسشنامه توسط بیمه گذار /  مالک /  نماینده قانونی
2- تحویل فرم پرسشنامه تکمیل شده به همراه سوابق و کارت شناسایی وسیله نقلیه و شماره ملی دارنده وسیله نقلیه به بخش صدور
3- انجام استعلام مبنی بر کنترل سوابق صدور و خسارت توسط کارشناس صدور
4- ثبت اطلاعات در سیستم و صدور بیمه نامه طبق درخواست بیمه گذار
5- پرداخت حق بیمه از سوی بیمه گذار
6- دریافت بیمه نامه صادره مهر و امضاء شده

 
 
اقدامات لازم در زمان وقوع خسارت بدنه : 
 
الف – در صورتیکه شما در حادثه مقصر باشید با تهیه گزارش مقامات انتظامی به همراه وسیله نقلیه ، بیمه نامه بدنه ، مدارک مالکیت خودرو ، گواهینامه و کارت ملی جهت دریافت خسارت به شرکت بیمه مراجعه فرمائید 
ب – در صورتیکه شما در حادثه مقصر نباشید ضمن تهیه گزارش مقامات انتظامی به هیچ عنوان به مقصر حادثه رضایت داده نشود . 
ج – در صورت سرقت جزئی و کلی مورد بیمه ، بلافاصله مراتب با ذکر شماره بیمه نامه  شماره خودرو به مقامات انتظامی اطلاع و گزارش تهیه گردد . 
د – در مواردی که مقصر حادثه از محل متواری می گردد ، در صورت مشاهده نوع وسیله نقلیه ، رنگ و شماره انتظامی ان را را یادداشت و با مراجعه به مقامات انتظامی در خصوص شکایت اقدام فرمائید . 
 
 
 
تخفیف عدم خسارت:
هرگاه اتومبیل بیمه شده از شروع قرارداد تا پایان بیمه نامه هیچگونه اعلام خسارتی از محل بیمه نامه نکند زمان تمدید بیمه نامه تخفیف عدم خسارت بر اساس بیمه ای تخفیف عدم خسارت براساس شورای عالی بیمه به شرح ذیل در میزان حق بیمه مربوطه اعمال خواهد شد:
برای سال اول 25% حق بیمه در زمان تجدید بیمه نامه، برای سال دوم 35% حق بیمه در زمان تجدید بیمه نامه، برای سال سوم 45% حق بیمه در زمان تجدید بیمه نامه، برای سال چهارم و بعد از آن 60% حق بیمه در زمان تجدید بیمه نامه
تخفیف گروهی(کثرت تعداد):
در صورتی که بیمه گذار بیش از یکصد دستگاه اتومبیل جهت پوشش بیمه بدنه معرفی نماید 20% تخفیف گروهی اعطاء می گردد.
تخفیف اعضاء هیئت علمی :
اعضاء هیئت علمی دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی می توانند یک دستگاه اتومبیل شخصی متعلق به خود را با معرفی نامه از دانشگاه و موسسه آموزشی مربوطه با استفاده 20% تخفیف بعنوان(تخفیف هیئت علمی)تحت پوشش بیمه بدنه قرار دهند.
تخفیف صفر کیلومتر :
صدور بیمه نامه بدنه برای خودروهای صفر کیلوتر که با ارائه مستندات مربوطه حداکثر بیش از یکماه از تاریخ از تاریخ ترخیص خودرو از کارخانه یا خروج آنها از مبادی ورودی کشور نگذشته باشد اعطای 20% تخفیف صفر کیلومتر بلامانع می باشد.
تخفیف نقدی :
در صورتی که بیمه گذار، حق بیمه را به صورت نقدی پرداخت نماید از 10% تخفیف برخوردار می شود.
تخفیف کارکنان شرکت و یا صنعت بیمه کشور :
این تخفیف فقط به مسئول محترم شبکه نمایندگی و اعضای محترم هیئت مدیره شرکتهای خدمات بیمه ای تعلق گرفته و با ارائه معرفی نامه معتبر از معاونت امور نمایندگان برای یک دستگاه وسیله نقلیه به آنها قابل اعطا میباشد.
تخفیفات ویژه ی بیمه ی آسیا :
بیمه ی آسیا علاوه بر تخفیفات بیمه نامه ای برای اعضای خانه ی کارگر، کارمندان دولت، کارکنان بانک، جامعه ی اصناف و دارندگان بیمه ی جامع عمر و پس انداز و ... تخفیف ویژه دارد .
بیمه نامه های بدنه برای کلیه خودروها به صورت 20% نقد و مابقی در اقساط نه ماهه صادر می گردد.