• 09151534240
  • 05142627712
  • ایران - خراسان رضوی - نیشابور
بیمه نامه مسئولیت مدنی حرفه اي

این بیمه نامه شامل بیمه نامه مسئولیت مدنی حرفه اي دامپزشکان، بیمه نامه مسئولیت مدنی حرفه اي مهندسين ناظر /مجري و بازرسین گاز رسان، بیمه نامه مسئولیت مدنی حرفه اي راننده امدادگر و اپراتور مرکز اورژانس، بیمه نامه مسئولیت مدنی حرفه اي آرايشگران درمقابل مشتريان، بیمه نامه مسئولیت مدنی حرفه اي مهندسين ناظر ، طراح و محاسب در قبال مالكان ، كارگران ساختماني و اشخاص ثالث، بیمه نامه مسئولیت مدنی حرفه اي سردفتران اسناد رسمي، بیمه نامه مسئولیت مدنی حرفه ای مسئولین فنی بیمارستان ها، کلینیک ها و درمانگاه ها در مقابل خسارت جانی وارد به اشخاص ثالث، بیمه نامه مسئولیت مدنی حرفه ای پیراپزشکان و بیمه نامه مسئولیت مدنی حرفه ای پزشکان می باشد.