• 09151534240
 • 05142627712
 • ایران - خراسان رضوی - نیشابور
بیمه کشتی

در بیمه کشتی خسارت های وارده به بدنه شناورها و مسئولیت مالکان آنها در برابر اشخاص ثالث پوشش داده می شود. بیمه بدنه و ماشین‌آلات شناورها بر اساس کلوزهای طراحی شده توسط انستیتو بیمه‌گران لندن ارائه می‌گردد. کلوزهای مذکور کاملاً استاندارد بوده و در تمامی موسسات بیمه‌ای معتبر دنیا مورد استفاده قرار می‌گیرند. خطرهای تحت پوشش در این بیمه نامه شامل موارد زیر است:

 • آتش سوزی و انفجار
 • خطرات ناشی از حوادث دریایی و طوفان
 • به گل نشستن و یا برخورد با صخره
 • برخورد شناور بیمه شده با شناورهای دیگر
 • برخورد هواپیما یا وسایل مشابه و یا اشیایی که از آنها سقوط کند به مورد بیمه
 • برخورد مورد بیمه با وسایل نقلیه زمینی ، حوضچه تعمیرات، تجهیزات و تاسیسات ساحلی
 • زمین لرزه ، فوران آتشفشان یا صاعقه
 • حوادث ناشی از بارگیری ، تخلیه یا جابجایی کالا
 • ترکیدن دیگ بخار،شکست شفت
 • زیان همگانی و هزینه های نجات
 • تفدیه(Jettisan) یا به دریا انداختن محمولات جهت نجات کشتی و مابقی کالاها
 • مسئولیت ناشی از تصادم: در صورتیکه کشتی بیمه شده با کشتی دیگری اعم از متحرک یا ثابت برخورد کند و بیمه گزار مسئول جبران خسارت شناخته شود موارد ذیل قابل پرداخت می باشد:
 • تلف یا آسیب دیدگی کشتی یا محمولات آن و یا هر شی دیگر
 • تاخیر یا زیان معقول ناشی از عدم استفاده کشتی دیگر یا محمولات آن
 • سهم زیان همگانی ، هزینه های نجات (قراردادی یا غیر قراردادی) کشتی دیگر و یا اموال آن
مهمترین کلوزهای قابل ارائه در بیمه بدنه شناورها:

کلوز 280 (زمانی ) تمام خطر:

اهم خطرات تحت پوشش این کلوز عبارتند از :

 1. خطرات ناشی از حوادث دریایی و طوفان
 2. آتش سوزی و انفجار
 3. تفدیه یا Jettison (به دریا انداختن محصولات جهت نجات کشتی و مابقی کالاها)
 4. خسارت وارده به کشتی در اثربرخورد با اسکله و تاسیسات بندری یا سکوها
 5. خسارت ناشی از تخلیه ، بارگیری و یا سوخت گیری
 6. خسارت ناشی از ترکیدن دیگ و یا شکست شفت
 7. خسارت ناشی از خطای کاپیتان و یا خدمه و یا راهنما
 8. سه چهارم خسارت ناشی از مسئولیت تصادم ( در صورت برخورد کشتی با کشتی دیگر چنانچه کشتی مورد بیمه مقصر حادثه باشد، علاوه بر خسارت وارده به کشتی مورد بیمه ، سه چهارم خسارت کشتی مقابل نیز قابل جبران می باشد)
 9. زیان همگانی
 10. هزینه های نجات
کلوز 284 (زمانی ) خسارت کلی + سه چهارم مسئولیت تصادم و زیان همگانی و هزینه های نجات :

این کلوز خسارت کلی شناورها را مورد پوشش قرار می دهد بدین معنی که چنانچه کشتی به علت یکی از خطرات تحت پوشش غرق گردد و یا از بین برود خسارت قابل پرداخت می باشد ولی خسارت جزئی تحت پوشش این کلوز نمی باشد.

کلوز289 (زمانی ) خسارت کلی + هزینه های نجات :

این کلوز نیز خسارت کلی و یا ازبین رفتن کامل کشتی را تحت پوشش قرار می دهد .

کلوز 346 (زمانی ) تمام خطر :

این کلوز یکی از کاملترین کلوزهای موجود بوده که تمامی خسارت مشمول عنوان جزئی و کلی را تحت پوشش قرار می دهد .ویژه شناورهای صیادی است.

کلوز 281 (خطر جنگ) :

این کلوز در خصوص خطرات ناشی از جنگ می باشد که بصورت خطرات اضافی قابل ارائه می باشد.

مدارک مورد نیاز در زمان صدور :
 1. تکمیل فرم پیشنهاد
 2. تصویر گواهی ثبت شناور
 3. تصویر گواهی کلاس(موسسه رده بندی)