• 09151534240
  • 05142627712
  • ایران - خراسان رضوی - نیشابور
بیمه نامه مسئولیت مدنی کارفرما

این بیمه نامه شامل بیمه نامه مسئوليت مدني ناشي از اجراي عمليات ساختماني در ارتباط با خسارات مالي وارد به اشخاص ثالث، بیمه نامه مسئولیت مدنی سازندگان ابنیه در مقابل کارکنان ساختمانی، بیمه نامه مسئولیت مدنی مجریان پروژه های عمرانی در مقابل کارکنان، بیمه نامه مسئولیت مدنی کارفرمایان واحدهای صنعتی ، تولیدی و خدماتی در مقابل کارکنان می باشد.